Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΕΤΕ...Τα πείρες ΌΛΑ κι έφυγες!

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,83 φορές η αύξηση κεφαλαίου!!!!

-Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών προσφέρθηκαν 3.315.704.345 ευρώ, υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των 1.815.054.306 ευρώ κατά 1,83 φορές, αναφέρεται στην ανακοίνωση h ETE.

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 607.041.575 με καταβολή μετρητών και έκδοση 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 και τιμής διάθεσης € 5,20 η κάθε μία, καθώς και των εγγραφών για την έκδοση 227.640.590 ονομαστικών άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής € 5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, συνολικού ύψους € 1.183.731.068 με βάση την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 11.10.2010.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών προσφέρθηκαν € 3.315.704.345 υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των € 1.815.054.306 κατά 1,83 φορές. Ειδικότερα:

Αποτελέσματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 620.371.138 για 119.302.142 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 98,3% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 158.795.114 πρόσθετες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών νέων μετοχών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 75,4 φορές.

Ήτοι, ο συνολικός αριθμός νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 278.097.256, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.446.105.731 έναντι μετοχών προς διάθεση 121.408.315 αντίστοιχου ποσού € 607.041.575, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 φορές!!!!!

Αποτελέσματα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 1.157.807.648 για 222.655.317 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,8% του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 136.882.878 πρόσθετες μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετατρέψιμων ομολογιών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 27,5 φορές.

Ήτοι, ο συνολικός αριθμός μετατρέψιμων ομολογιών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 359.538.195, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.869.598.614 έναντι μετατρέψιμων ομολογιών προς διάθεση 227.640.590 αντίστοιχου ποσού € 1.183.731.068, υπερκαλύπτοντας την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 1,6 φορές.

Τα τελικά αποτελέσματα της κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών μέσω προεγγραφών και εγγραφών απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έναρξης διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεώτερες ανακοινώσεις της Τράπεζας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας και τις προηγηθείσες γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό, μετά την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για απόκτηση αδιάθετων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με το νόμο.


-παρά την Άσχημη συγκυρία η ΕΤΕ και φέτος κατάφερε πρώτη να πάρει ότι ζεστό χρήμα υπήρχε στην αγορά αφήνοντας για τους άλλους "φρούδες"

ο πατέρας μου έλεγε:
"Πάντα,Όπου υπάρχουν ευκαιρίες,υπάρχει και χρήμα"
την καλημέρα μου σε όλους!

1 σχόλιο:

 1. Ισχυρό τρίτο 3μηνο
  Στα 4,4 δισ. δολάρια, ανοδικά κατά 23% διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της JP Morgan κατά το γ' τρίμηνο, έναντι 3,6 δισ.
  δολαρίων στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
  Το ανά μετοχή κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1,01 δολάρια ανά μετοχή έναντι 82 σεντς στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.
  Ο κύκλος εργασιών της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 23,82 δισ. δολάρια, έναντι 26,62 δισ. δολαρίων στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  Οι προβλέψεις της τράπεζας υποχώρησαν εντυπωσιακά στα 3,22 δισ. δολάρια από τα 8,1 δισ. δολάρια του προηγούμενου χρόνου.
  Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 9,5%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή