Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΕΤΕ: Συνολικές ζημιές 12,3 δισ. ευρώ το 2011


-Συνολικές ζημιές 12,3 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το 2011, λαμβανομένης υπόψη της ζημίας ύψους 10,751 δισ. ευρώ, μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI+), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI+ και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1,305 δισ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερα αρνητική ήταν η συμβολή των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών οι οποίες ανήλθαν σε €2,185 δισ., αυξημένες κατά €820εκατ. έναντι του 2010 λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας μετά τη ζημία από την συμμετοχή στο PSI+ και των λοιπών απομειώσεων, τη θετική επίδραση των παραπάνω ενεργειών, αλλά κυρίως την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €6,9 δισ διαμορφώνεται σε 8,3%.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlacKRock Solutions.

Οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2011 διαμορφώθηκαν σε 289 εκατ. ευρώ.

Ειδική μνεία γίνεται στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 6% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (κόστος μισθοδοσίας -8% και γενικά έξοδα και αποσβέσεις -9% από το 2010), αλλά και στην Ν.Α. Ευρώπη1 (-5% για την αντίστοιχη περίοδο). Ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά €250εκατ. τα τελευταία δύο έτη, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση 15% των λειτουργικών δαπανών του 2009.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δήλωσε:

«Η έμπρακτη αλληλεγγύη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους μέσω της διαδικασίας PSI, επιβεβαιώνει την στήριξη της πρωτοφανούς για τα διεθνή δεδομένα προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας. Ταυτόχρονα δίνει στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει ισχυρή οικονομία με σταθερές βάσεις εντός της ευρωζώνης και μακροχρόνια προοπτική. Αυτή η ευκαιρία είναι αδιανόητο να χαθεί, καθώς ενδεχόμενη αποτυχία θα ανέτρεπε ό,τι έχει επιτύχει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την ίδια τη θέση της στη διεθνή κοινότητα.

Είναι προφανές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης. Βρίσκεται αντιμέτωπο με απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενες κυρίως από το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από εκτιμώμενες μελλοντικές ζημίες στα δανειακά χαρτοφυλάκιά του βάσει των αναλύσεων της BlacKRock Solutions. Με το νέο πρόγραμμα σταθερότητος παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να είναι ήδη διαθέσιμη.

Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να παραμείνει ιδιωτικό εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα.

Οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν συμβάλλουν στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα και ειδικά προς το τραπεζικό της σύστημα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εισροή καταθέσεων τον τελευταίο μήνα, μετά από απώλειες που σωρευτικά υπερέβησαν το 30% της καταθετικής του βάσης τα τελευταία δύο χρόνια της κρίσης.

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν συνθήκες ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος προκειμένου αυτό να καταστεί πιο υγιές και αποτελεσματικό ώστε να ανταποκριθεί και να ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο του στην οικονομία.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουμε. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είναι:

• Εντός των τελευταίων 20 μηνών πέτυχε να συγκεντρώσει περίπου €3,5 δισ. πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων.

• Μείωσε το λειτουργικό κόστος κατά €250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας προσπάθεια που συνεχίζεται.

• Άσκησε με συνέπεια πιστοδοτική πολιτική που διευκολύνει βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ συνέχισε να δίνει μέσω αναχρηματοδοτήσεων τη δυνατότητα σε εκείνους που είχαν πληγεί από την κρίση να αντιμετωπίσουν τις δραματικές συνέπειές της.

• Προώθησε σημαντικά την εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω πολύ αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους των στοιχείων του ενεργητικού της.

Απόδειξη της ορθότητας των προαναφερθέντων αποτελεί το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlacKRock Solutions.

Στους επόμενους μήνες η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθειά της να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη κρατικής στήριξής της με την εφαρμογή σειράς δράσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Η πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής η οποία θα ενσωματώσει τις μονάδες της Εθνικής στις βαλκανικές χώρες καθώς και πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα, η περαιτέρω επαναγορά στοιχείων παθητικού και η βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού της.

Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, η Εθνική Τράπεζα θα παραμείνει ο βασικός πόλος ισχύος και σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Θα ήθελα, επίσης, να αναγνωρίσω την αφοσίωση και την προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην πολύ δύσκολη περίοδο της κρίσης.

Η Ελλάδα κατά την τελευταία διετία, έχει κάνει μια τιτάνια προσπάθεια που πολλοί αμφισβητούσαν ότι θα μπορούσε να γίνει.

Τα θετικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά και είμαι πεπεισμένος ότι εφόσον συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια από όλους μας, με σταθερότητα και σύνεση, οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού θα δικαιωθούν και η υπέρβαση της κρίσης θα γίνει πραγματικότητα σύντομα».

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΣΙΠΑ!

Βρε Ηλίθιοι... αν δεν Ισχύουν αυτά που Υπογράψατε στο Μνημόνιο τότε γιατί το Υπογράψατε; Για βλάκες περνάτε τον Ελληνικό Λαό..! Ναιναίκοι του Κερατά! ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ! στις 6 Μάη ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ή ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ!

Τροποοίηση του Ν,3864/2010(Α' 119)


Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζες ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της.

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είναι οι εξής:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (A΄ 119)

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ».

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994 (Α΄43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων».

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α΄218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007».

2. α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο διάστημα των επόμενων τριών έως πέντε ετών».

β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής: «8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύμφωνα την παράγραφο 2, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου.

3. Το Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.»

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 μετά τις λέξεις «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα».

β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: «5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύμα− τος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α΄ 106).»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 καταργείται.

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3601/2007».

β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012.

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010, παράγραφο που προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο άρθρο 16 του ν. 3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α΄40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής: «Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α΄ 178) και του ν. 3556/2007 (Α΄ 91)

1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: «17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.» 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία».

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ζημιές Ανακοινώνουν οι Τράπεζες σήμερα αμέσως μετά το κλείσιμο του ΧΑ


Ζημιές ρεκόρ ανακοινώνουν σήμερα οι τράπεζες για το 2011 – Μόνο από το PSI+ αγγίζουν τα 37 δισ προ φόρων – Δεν περιλαμβάνεται η Blackrock, θα καταγραφεί στο α΄ τρίμηνο του 2012 στα τέλη Μαΐου - Εμφανίζουν μηδενικά ή αρνητικά κεφάλαια..!

Στο σημείο μηδέν στην κυριολεξία και στην μεταφορά φθάνουν οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες μετά το κλείσιμο του ΧΑ σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσουν ιστορικών διαστάσεων ζημίες.

Οι ζημίες μηδενίζουν τα ίδια κεφάλαια και σε πολλές εξ αυτών τις φέρνουν σε δυσχερή θέση καθώς τα ίδια κεφάλαια καθίστανται αρνητικά.
Το ΤΧΣ είναι προφανές ο ισχυρός καταλύτης, ο σταθεροποιητής του συστήματος. Χωρίς το ΤΧΣ από Δευτέρα δεν θα υπήρχαν τράπεζες.
Η βιωσιμότητα των τραπεζών διασφαλίζεται μέσω του ΤΧΣ.

Με το κλείσιμο του χρηματιστηρίου σήμερα περί τις 17:30 θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών.

Όλη η αγορά έχει προϊδεαστεί, έχει κατανοήσει τι πρόκειται να συμβεί και ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.

Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα ισοπεδώθηκε.

Τεράστια η ηθική και ιστορική ευθύνη του κράτους προς τις τράπεζες.
Από τις ανακοινώσεις 5 είναι τα βασικά εξαγόμενα συμπεράσματα.
1)Οι ζημίες από το PSI+ σε προ φόρων βάση διαμορφώνονται σε 36,9 δις με βάση τις 9 μεγαλύτερες τράπεζες.
Αν συμπεριληφθούν όλες οι τράπεζες θα αγγίζουν τα 38 δις ευρώ..!

2)Στις ζημίες των τραπεζών της χρήσης 2011 δεν περιλαμβάνονται οι ζημίες που προέκυψαν από την Blackrock.
Οι ζημίες από την Blackrock θα περιληφθούν και θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαίου μαζί με τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2012.

Άρα οι ζημίες των τραπεζών δεν θα περιοριστούν στην χρήση 2011 αλλά θα αγγίξουν και το 2012 σε μικρότερη κλίμακα αλλά σίγουρα ζημίες μεγάλης κλίμακας θα καταγραφούν και το 2012.

Αν καταγραφεί σε μετά φόρων βάση θα πρέπει να αφαιρεθεί από την εκτίμηση μας περίπου 6,5 δις ευρώ όσον αφορά τις ζημίες χρήσης 2011.

3)Τα τελικά αποτελέσματα χωρίς την Blackrock αγγίζουν τα 38,4 δις ευρώ εφόσον ληφθεί υπόψη ότι το PSI καταγραφεί σε προ φόρων βάση.

4)Οι περισσότερες τράπεζες εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και 2-3 περιπτώσεις θετικά ίδια κεφάλαια.
Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας από το 11,5% καταρρέει στο 2% ενώ το core tier 1 σε ορισμένες τράπεζες φθάνει έως το -10%.

5)Οι Κυπριακές τράπεζες έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα χρήσης 2011 αλλά με haircut στα ομόλογα 60%. Με δεδομένο ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες απομειώνουν τα ομόλογα με βάση και τις καθαρές παρούσες αξίες 74% αυτό σημαίνει περίπου επιπλέον 700 εκατ ζημία για τις Κυπριακές τράπεζες σε σχέση με τις ζημίες που έχουν ανακοινώσει για την χρήση 2011……Νέα δημοσκόπηση


-Σε δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO για λογαριασμό του Newsit.gr, στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής ποσοστά:

ΝΔ 18,5%,
ΠΑΣΟΚ 13,3%,
Ανεξάρτητοι Έλληνες 8,3%,
ΣΥΡΙΖΑ 7,9%,
ΚΚΕ 7%,
Δημοκρατική Αριστερά 6,6%,
Χρυσή Αυγή 3,9%,
ΛΑΟΣ 3%,

Οικολόγοι Πράσινοι 2,7%,
Δημοκρατική Συμμαχία 2,3%,
Δράση 1,2%.