Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΕΤΕ: Συνολικές ζημιές 12,3 δισ. ευρώ το 2011


-Συνολικές ζημιές 12,3 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το 2011, λαμβανομένης υπόψη της ζημίας ύψους 10,751 δισ. ευρώ, μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI+), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI+ και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1,305 δισ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερα αρνητική ήταν η συμβολή των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών οι οποίες ανήλθαν σε €2,185 δισ., αυξημένες κατά €820εκατ. έναντι του 2010 λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας μετά τη ζημία από την συμμετοχή στο PSI+ και των λοιπών απομειώσεων, τη θετική επίδραση των παραπάνω ενεργειών, αλλά κυρίως την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €6,9 δισ διαμορφώνεται σε 8,3%.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlacKRock Solutions.

Οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2011 διαμορφώθηκαν σε 289 εκατ. ευρώ.

Ειδική μνεία γίνεται στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 6% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (κόστος μισθοδοσίας -8% και γενικά έξοδα και αποσβέσεις -9% από το 2010), αλλά και στην Ν.Α. Ευρώπη1 (-5% για την αντίστοιχη περίοδο). Ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά €250εκατ. τα τελευταία δύο έτη, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση 15% των λειτουργικών δαπανών του 2009.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δήλωσε:

«Η έμπρακτη αλληλεγγύη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους μέσω της διαδικασίας PSI, επιβεβαιώνει την στήριξη της πρωτοφανούς για τα διεθνή δεδομένα προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας. Ταυτόχρονα δίνει στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει ισχυρή οικονομία με σταθερές βάσεις εντός της ευρωζώνης και μακροχρόνια προοπτική. Αυτή η ευκαιρία είναι αδιανόητο να χαθεί, καθώς ενδεχόμενη αποτυχία θα ανέτρεπε ό,τι έχει επιτύχει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την ίδια τη θέση της στη διεθνή κοινότητα.

Είναι προφανές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης. Βρίσκεται αντιμέτωπο με απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενες κυρίως από το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από εκτιμώμενες μελλοντικές ζημίες στα δανειακά χαρτοφυλάκιά του βάσει των αναλύσεων της BlacKRock Solutions. Με το νέο πρόγραμμα σταθερότητος παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να είναι ήδη διαθέσιμη.

Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να παραμείνει ιδιωτικό εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα.

Οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν συμβάλλουν στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα και ειδικά προς το τραπεζικό της σύστημα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εισροή καταθέσεων τον τελευταίο μήνα, μετά από απώλειες που σωρευτικά υπερέβησαν το 30% της καταθετικής του βάσης τα τελευταία δύο χρόνια της κρίσης.

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν συνθήκες ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος προκειμένου αυτό να καταστεί πιο υγιές και αποτελεσματικό ώστε να ανταποκριθεί και να ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο του στην οικονομία.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουμε. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είναι:

• Εντός των τελευταίων 20 μηνών πέτυχε να συγκεντρώσει περίπου €3,5 δισ. πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων.

• Μείωσε το λειτουργικό κόστος κατά €250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας προσπάθεια που συνεχίζεται.

• Άσκησε με συνέπεια πιστοδοτική πολιτική που διευκολύνει βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ συνέχισε να δίνει μέσω αναχρηματοδοτήσεων τη δυνατότητα σε εκείνους που είχαν πληγεί από την κρίση να αντιμετωπίσουν τις δραματικές συνέπειές της.

• Προώθησε σημαντικά την εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω πολύ αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους των στοιχείων του ενεργητικού της.

Απόδειξη της ορθότητας των προαναφερθέντων αποτελεί το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlacKRock Solutions.

Στους επόμενους μήνες η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθειά της να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη κρατικής στήριξής της με την εφαρμογή σειράς δράσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Η πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής η οποία θα ενσωματώσει τις μονάδες της Εθνικής στις βαλκανικές χώρες καθώς και πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα, η περαιτέρω επαναγορά στοιχείων παθητικού και η βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού της.

Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, η Εθνική Τράπεζα θα παραμείνει ο βασικός πόλος ισχύος και σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Θα ήθελα, επίσης, να αναγνωρίσω την αφοσίωση και την προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην πολύ δύσκολη περίοδο της κρίσης.

Η Ελλάδα κατά την τελευταία διετία, έχει κάνει μια τιτάνια προσπάθεια που πολλοί αμφισβητούσαν ότι θα μπορούσε να γίνει.

Τα θετικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά και είμαι πεπεισμένος ότι εφόσον συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια από όλους μας, με σταθερότητα και σύνεση, οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού θα δικαιωθούν και η υπέρβαση της κρίσης θα γίνει πραγματικότητα σύντομα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου